Sep 27, 2023 by Chris Denham

Pontio o'r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16 ar gyfer pobl ifanc ag ADY

Pontio o'r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16 ar gyfer pobl ifanc ag ADY

Mae pontio o’r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16 yn gyfnod bywyd pwysig iawn i bob person ifanc.
Fel rhan o Gynllun Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Llywodraeth Cymru, mae rhai trefniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n dechrau addysg a hyfforddiant ôl-16 yn newid.

Beth sy'n digwydd ar ôl gadael yr ysgol?
Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yng Nghymru sydd ag ADY yn mynychu coleg Addysg Bellach (AB) neu raglen hyfforddi.
Mae colegau AB yn darparu ystod eang o gyrsiau i fodloni anghenion dysgwyr.
Mae darpariaeth gyffredinol ar gyfer pob dysgwr a bydd anghenion llawer o bobl ifanc ag anawsterau dysgu a/neu anableddau yn cael eu diwallu yn y modd hwn.
Ar hyn o bryd, ni fydd angen Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ar ddysgwyr sy’n gallu cael mynediad i addysg a hyfforddiant trwy ddarpariaeth gyffredinol.
Ond, o fis Medi 2023, bydd angen CDU ar bob dysgwr sydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol yn y coleg i’w helpu i drosglwyddo o’r ysgol i addysg a hyfforddiant ôl-16.

Beth yw Cynllun Datblygu Unigol?
Mae CDU yn ddogfen gyfreithiol sy’n disgrifio anghenion cymorth dysgu ychwanegol plentyn neu berson ifanc, a’r canlyniadau yr hoffent eu cyflawni.
• Yn ddelfrydol, bydd plant ag ADY yn gallu trafod trosglwyddo o Flwyddyn 9 ymlaen yn y dyfodol, yn ystod eu cyfarfod adolygu CDU blynyddol. Yma, gallant ddarganfod mwy am y cyfleoedd a'r llwybrau sydd ar gael iddynt a byddant yn gallu gofyn cwestiynau. Gall Gyrfa Cymru a staff colegau fynychu'r cyfarfodydd hyn hefyd i gefnogi dysgwyr a'u rhieni.
• Bydd yr ysgol a'r ALl ar gael i gynghori ar y llwybrau sydd ar gael i'r dysgwr.
• Lle bo'n briodol, bydd dysgwyr yn trosglwyddo i'r coleg gyda'u CDU, a bydd y coleg yn gweithio gyda phob person ifanc i sicrhau bod y cynllun yn addas ar eu cyfer o fewn eu dewis gwrs.

Dewis coleg addas ar gyfer pobl ifanc ag ADY
Wrth roi cyngor ar goleg addas ar gyfer dysgwr ag ADY, bydd ysgolion ac ALlau yn defnyddio’r Cod ADY fel canllaw wrth benderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu eu hanghenion.
Mae'r Cod yn nodi, lle bynnag y bo modd, y dylai pobl ifanc allu mynychu eu haddysg a hyfforddiant ôl-16 yn lleol. 

Mewn rhai achosion, efallai na fydd dysgwr yn gallu cyflawni ei ddeilliannau addysg a hyfforddiant dymunol yn lleol. Gallai hyn fod oherwydd bod eu hanghenion mor gymhleth fel na ellir dod o hyd i ddarpariaeth leol briodol. Gallant wedyn fynychu Sefydliad Ôl-16 Arbennig Annibynnol (ISPI).

Mwy o wybodaeth
I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth y coleg, ewch i wefan Pathfinder ADY.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, gallwch gysylltu â’ch ALl lleol drwy:


• Gwirio eu gwefan
• Cysylltu â nhw dros y ffôn
• Anfon e-bost

Gwasanaethau cymorth eraillSNAP Cymru
Mae SNAP Cymru yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth annibynnol am ddim i helpu i gael yr addysg gywir i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol a bydd yn eu helpu drwy’r broses bontio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar eu gwefan.